28 Φεβρουαρίου, 2018


Η Πειραική Μετάλλων Α.Ε. δεσμεύεται να επιτύχει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και επαγγελματικής ακεραιότητας και να διασφαλίσει ότι, οι υπάλληλοί της και οι τρίτοι που μπορούν να παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες εξ ονόματός της, ενεργούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους της Ελλάδας και της Ε.Ε. και της τις διάφορες δικαιοδοσίες στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες της επιχείρησης, στο βαθμό που ισχύουν οι νόμοι αυτοί.
Για να διασφαλίσουμε την τήρηση αυτών των νόμων, υιοθετήσαμε τους ακόλουθους κανόνες

Δωροδοκία και διαφθορά

  • Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς
  • Δεν δίνουμε δωροδοκίες: Ποτέ δεν θα παρέχουμε, θα προσφέρουμε ή θα υποσχεθούμε να παρέχουμε, να εξουσιοδοτήσουμε ή να ζητήσουμε από οποιονδήποτε να παράσχει άμεσα ή έμμεσα οφέλη οποιασδήποτε φύσης σε οποιοδήποτε άτομο (που εργάζεται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα) ώστε το άτομο αυτό να παραβαίνει τα καθήκοντά του, με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηματικών ή επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων.
  • Επίσης, οφείλουμε να μην προσφέρουμε οφέλη σε τρίτους, αν γνωρίζουμε ή λογικά υποψιάζουμε ότι το πρόσωπο αυτό θα προσφέρει τέτοια οφέλη ως δωροδοκίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα συναινέσουμε στη διεξαγωγή οποιουδήποτε από τα παραπάνω .
  • Δεν δεχόμαστε δωροδοκίες: Ποτέ δε θα ζητήσουμε ή θα αποδεχθούμε, άμεσα ή έμμεσα, για εμάς ή για τρίτους, παροχές οποιασδήποτε φύσης ή υπόσχεσής τους, προκειμένου να προκληθεί ή να επιβραβευθεί η παράτυπη απόδοση με τη μορφή πράξης ή παράλειψης που απορρέει από ή έρχεται σε σύγκρουση με τα καθήκοντα ενός ατόμου.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μας συμμορφώνονται με το πνεύμα καθώς και με ειδικές διατάξεις όλων των νόμων και κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  • Δεν δίνουμε ή δεχόμαστε δωροδοκίες.
  • Θα αναφέρουμε ύποπτα περιστατικά ή συμπεριφορές.
  • Είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν δίνουμε ή λαμβάνουμε δώρα.
  • Εμείς πάντα συμμορφωνόμαστε με την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
  • Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτήν την πολιτική και αναμένουμε από τους συνεργάτες μας να πράξουν ανάλογα.