15 Απριλίου, 2018


Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (εφεξής "Πολιτική") αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την εταιρεία "Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε." (εφεξής "Εταιρεία" ή "Εμείς").

Η εταιρεία μας ως χρήστης δεδομένων

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εργοδότη, μελλοντικό εργοδότη, ως προμηθευτή προϊόντων, για εμπορικούς σκοπούς και κατά τη διάρκεια των εργασιών της.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία:

(i) απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων • ή
(ii) έμμεσα, είτε από εσωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων της Εταιρείας ή τρίτων, προμηθευτών, επιχειρηματικών εταίρων κλπ.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • α) πληροφορίες σχετικά με το όνομα ενός ατόμου, στοιχεία επικοινωνίας (πλήρης διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου), ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, στοιχεία τράπεζας, οικογενειακή κατάσταση, διαβατήριο, θεωρήσεις και αριθμοί ταυτότητας, , καθώς και πληροφορίες σχετικά με προηγούμενη εμπειρία, αναφορές και επαγγελματικά πιστοποιητικά, αλληλογραφία με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, σύμβαση εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
  • β) πληροφορίες σχετικά με το όνομα ενός ατόμου, στοιχεία επικοινωνίας (πλήρη διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου) και στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, τραπεζικά στοιχεία, οικογενειακή κατάσταση, διαβατήριο, τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, τα προσόντα και τα πιστοποιητικά, την αντίστοιχη σύμβαση εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις της, την αλληλογραφία με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή σχετικά με αυτό και, ενδεχομένως, τα πειθαρχικά αρχεία και καταγγελίες καταγγελιών
  • γ) πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το φύλο, τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό διαβατηρίου του ατόμου, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τους αριθμούς τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, την επανάληψη, τα επαγγελματικά προσόντα, καθώς και η ιστορία της απασχόλησης και της κατάρτισης μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια αίτηση, όπως συμβαίνει με τους αιτούντες εργασία.
  • δ) πληροφορίες σχετικά με το όνομα ενός ατόμου, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου), φορολογική ταυτότητα, στοιχεία πληρωμής, τίτλο εργασίας και ρόλο / λειτουργία • πληροφορίες αποστολής; σαρωμένη έκδοση τιμολογίων, χρεώσεων και παρόμοιων εγγράφων, όπως συμβαίνει με τους προμηθευτές μας και το προσωπικό και τους αντιπροσώπους των προμηθευτών μας, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτών, τεχνικών, δικηγόρων, λογιστών, ελεγκτών και άλλων παρόχων υπηρεσιών.

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Όπου είναι απαραίτητο, μπορούμε να διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός ατόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν λόγους απουσίας ή / και ατυχημάτων και σημειώσεων, καθώς και ιατρικά αρχεία.
Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις μας για την υγεία, την ασφάλεια και την επαγγελματική υγεία, μεταξύ άλλων για να εξετάσουμε πώς η υγεία ενός ατόμου επηρεάζει την ικανότητα εργασίας και την εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων απασχόλησης, καθώς και τη συμμόρφωση με τις θεσμικές μας υποχρεώσεις νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσληψη και την απασχόληση.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας και να προστατεύσουμε τη νομική μας θέση σε περίπτωση δικαστικής δίωξης.

Όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για να επιδιώξουμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, π.χ. για την πρόληψη απάτης ή πιθανών εγκλημάτων, για διοικητικούς σκοπούς ή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας, προσπαθούμε ποτέ να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ενός υποκειμένου, που υπερβαίνουν τα συμφέροντα του ατόμου και χρησιμοποιούμε μόνο μεθόδους και τεχνολογίες που είναι απαραίτητες, αναλογικές και εφαρμόζονται με τον λιγότερο παρεμβατικό τρόπο, με τα κατάλληλα μέσα που εξασφαλίζουν την ισορροπία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου.

Πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Δεν συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες από ό, τι χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.

Διαθέτουμε ακριβή και ενημερωμένα δεδομένα με τρόπο που εξασφαλίζει εύλογα την κατάλληλη ασφάλεια, προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά.
Περιορίζουμε τη φυσική πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα και διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις και συστήματα πληροφορικής για την προστασία της ακεραιότητας, της ασφάλειας, της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν και τυχόν συνημμένα σε αυτά νόμιμα, δίκαια και με διαφάνεια για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

Οι αποδέκτες της αλληλογραφίας ενημερώνονται δεόντως ότι έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ποιος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες ενός υποκειμένου αποκαλύπτονται, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο με το κατάλληλο προσωπικό της Εταιρείας.

Περιλαμβάνεται η γνωστοποίηση στις φορολογικές αρχές και στους εσωτερικούς ή / και εξωτερικούς ελεγκτές.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το πράττουμε όποτε είναι απαραίτητο και μόνο σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και απαιτήσεις και προσπαθούμε πάντα να εξασφαλίζουμε ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν αναλάβει τις κατάλληλες υποχρεώσεις επεξεργασίας δεδομένων για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του υποκειμένου.

Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα ενός υποκειμένου σε εταιρείες που συνδέονται με την Εταιρεία, αν υπάρχουν, για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση της επιχείρησης της Εταιρείας.

Διάρκεια διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για το σκοπό που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.

Για όσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα από την Εταιρεία, εφαρμόζουμε και διατηρούμε πάντοτε σε ισχύ τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως απαιτείται από το νόμο, για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης του υποκειμένου, η συναίνεση αυτή παραμένει σε ισχύ έως ότου αποσύρεται από το θέμα, ανάλογα με την περίπτωση.

Μελλοντική χρήση και ενημέρωση

Εάν στο μέλλον σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό διαφορετικό από αυτόν που συλλέξαμε, φροντίζουμε να παρέχουμε στο άτομο πληροφορίες σχετικά με το σκοπό αυτό και τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες, αν ο σκοπός αυτός δεν είναι συμβατός με την αρχική.

Τα δικαιώματα του υποκειμένου

Εάν και στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου με βάση τη συναίνεσή του, το άτομο μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του και να μας ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ή / και να αποκαλύπτουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε ή για όλους τους σκοπούς για τους οποίους έχει δοθεί συναίνεση η εταιρία. Αυτό μπορεί να γίνει με την υποβολή αίτησης γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο.

Μετά την παραλαβή αυτού του γραπτού αιτήματος για ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να απαιτηθεί εύλογη προθεσμία (ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αντίκτυπό του στη σχέση μας με το θέμα) για το αίτημα του υποκειμένου να υποβληθεί σε επεξεργασία και να του γνωστοποιήσουμε τις συνέπειες της προσχώρησής μας στην ίδια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών συνεπειών που ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Γενικά, επιδιώκουμε να επεξεργαστούμε και να πραγματοποιούμε το αντίστοιχο αίτημα ενός υποκειμένου εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.

Ένα θέμα έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, ανάλογα με την περίπτωση, να αντιταχθεί στην επεξεργασία μας, εάν και ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και λαμβάνουν τα δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή.