16 Σεπτεμβρίου, 2017


Συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα

Η Πειραϊκή Μετάλλων Α.Ε. απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους, να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που ισχύουν για την επιχείρηση. Ο καθένας στην εταιρεία αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ορθή κρίση και την κοινή λογική για να συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Σύγκρουση συμφερόντων

Οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι διευθυντές πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον της Εταιρείας. Πρέπει να αποφεύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή προσωπικό συμφέρον που παρουσιάζει "σύγκρουση συμφερόντων". Είναι δική σας ευθύνη να αποκαλύψετε οποιαδήποτε συναλλαγή ή σχέση που λογικά θα μπορούσε να αναμένεται να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων.

Εμπιστευτικότητα

Οι εργαζόμενοι, οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι διευθυντές οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα των εμπιστευτικών πληροφοριών που τους έχουν ανατεθεί με την ιδιότητά τους. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη οποιωνδήποτε εμπιστευτικών πληροφοριών. Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι οι εμπιστευτικές ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή άλλης εταιρείας, δεν κοινοποιούνται στην Εταιρεία εκτός από τους υπαλλήλους που έχουν ανάγκη να γνωρίζουν τέτοιες πληροφορίες για την εκπλήρωση των ευθυνών τους.

Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά

Οι υπάλληλοι, οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι διευθυντές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ειλικρινά, δεοντολογικά και δίκαια τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τους εργαζομένους της Εταιρείας. Οι δηλώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας δεν πρέπει να είναι αναληθής, παραπλανητικές ή δόλιες. Δεν πρέπει να αποκομίζετε αθέμιτο όφελος από κανέναν μέσω χειραγώγησης, απόκρυψης, κατάχρησης προνομιούχων πληροφοριών, ψευδούς εκδήλωσης σημαντικών γεγονότων ή οποιασδήποτε άλλης πρακτικής αθέμιτης αντιμετώπισης.

Προστασία και σωστή χρήση των εταιρικών ευκαιριών

Οι εργαζόμενοι, οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι διευθυντές πρέπει να προωθήσουν τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας όταν προκύψει η ευκαιρία. Δεν πρέπει να λαμβάνετε για εσάς προσωπικές ευκαιρίες που ανακαλύπτονται μέσω της θέσης σας στην Εταιρεία ή της χρήσης περιουσιακών στοιχείων ή πληροφοριών της Εταιρείας.

Ακρίβεια βιβλίων και αρχείων και δημόσιων εκθέσεων

Οι υπάλληλοι, οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι διευθυντές πρέπει να αναφέρουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές. Ακριβείς πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώνει νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.