Η Διοίκηση της Επιχείρησης ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.  με την πολιτική της για την ασφάλεια και ποιότητα δεσμεύεται να ικανοποιήσει τις εξής απαιτήσεις που αποτελούν και τους αντικειμενικούς της σκοπούς:

 • Τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας, το οποίο καθορίζεται από τις απαιτήσεις ασφάλειας που τίθενται από το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι αξιόπιστα, ποιοτικά και πάνω από όλα ασφαλή.
 • Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την καταπολέμηση της νοθείας/ απάτης.
 • Τα προϊόντα ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών
 • Διεκπεραιώνει γρήγορα και χωρίς σφάλματα οι παραγγελίες
 • Προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές και εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
 • Ενημερώνεται διαρκώς και επαρκώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις και μεταφέρει την σύγχρονη τεχνογνωσία στην παρασκευή των προϊόντων της.

Οι αντικειμενικοί σκοποί μπορούν να ικανοποιηθούν εφόσον η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας εφαρμόζουν και βελτιώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας, που είναι σύμφωνο με τα πρότυπα GMP PLUS και ISO 9001:2015 και το FAMI QS. Προς την κατεύθυνση αυτή η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέτρα και μέσα που απαιτούνται.

Η εφαρμογή και ανάπτυξη της παρούσας Πολιτικής προαπαιτεί:

 1. Την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας και Ποιότητας και τους στόχους της επιχείρησης.
 2. Την κατανόηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας.
 3. Τη συνεργασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες της εταιρείας, ώστε το τελικό προϊόν να πληρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας.
 4. Την αξιοποίηση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και την διεύρυνση της.
 5. Τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού λαμβάνοντας υπόψη τη συσσωρευμένη εμπειρία, τις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 6. Τη δημιουργία ενός ανοικτού διαύλου επικοινωνίας με τους πελάτες ώστε να λαμβάνονται όλα τα μηνύματα θετικά ή αρνητικά για τα προϊόντα.
 7. Την συνεχή μείωση των σφαλμάτων και παραλείψεων στα παραγόμενα προϊόντα.
 8. Την εξασφάλιση των κατάλληλων πόρων (υλικών και ανθρώπινων), όπως κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στα παραγόμενα προϊόντα.
 9. Τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Διεργασιών μέσω της παρακολούθησης δεικτών και της θέσπισης στόχων.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η μηδενική ανοχή σε παρουσία χημικών κινδύνων στα παραγόμενα ιχνοστοιχεία που προορίζονται για χρήση στην  παραγωγή ζωοτροφών. 

Η παρούσα Πολιτική και οι στόχοι για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων ελέγχονται και ανάλογα με τις ανάγκες αναθεωρούνται μέσω της διοικητικής ανασκόπησης

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμέυεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων ώστε να διασφαλισθεί η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας, και η ικανοποίηση των δεσμεύσεων της παρούσας Πολιτικής.